HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: Làm thí nghiệm trứng chìm- nổi ( Cô Nguyễn Thị Cảnh)