LQVT: Xác định phía trái, phía phải của bản thân và so với trẻ khác- MG NHỠ